voorwaarden

Voorwaarden Wolvega International Yearling Sale

ALGEMEEN
1. Stichting Wolvega International Yearling Sale organiseert zaterdag 26 augustus 2023 een
jaarlingen-veiling onder de naam Wolvega International Yearling Sale (hierna te noemen :’de
veiling-organisatie’) op het VICTORIA PARK WOLVEGA. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht
van de Werven Netwerk Notarissen te Wolvega.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting Wolvega International
Yearling Sale, de verkoper en de bieder/koper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling
tussen verkoper en koper met betrekking tot via Stichting Wolvega International Yearling Sale op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien. Alles wat in deze veilingvoorwaarden staat vermeld geldt uitdrukkelijk zowel voor alle professionals (lees:
trainers, pikeurs, fokkers, handelaren, etc.) als ook voor alle particulieren. De deelneming aan
deze veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden. De relatie tussen Stichting
Wolvega International Yearling Sale en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.

3. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de
verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan
Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. Stichting Wolvega International Yearling Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.

4. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die
voor of ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale werkzaam zijn of waren.
De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing,
als waren zij de Stichting Wolvega International Yearling Sale zelf.

5. Een eventueel positief exploitatiesaldo van Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ten
gunste komen van de prijzengelden / paardenkoersen op of onder auspiciën van VICTORIA PARK
WOLVEGA.

DE VEILING
6. Alle te verkopen paarden zijn zaterdag 26 augustus 2023 vanaf de middag aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van VICTORIA PARK WOLVEGA.

7. De paarden worden vervolgens dezelfde avond op VICTORIA PARK WOLVEGA geveild door een
door Stichting Wolvega International Yearling Sale aangewezen veilingmeester. De paarden
worden voetstoots verkocht, in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bij gunning
bevinden, zonder actie of refactie.

8. De veilingmeester heeft te allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te
wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.

9. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand.
Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden
totdat een hoger bod is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig
aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn paard blijkt te
hebben teruggekocht wordt mede beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde
verkoper gelden aldus eveneens álle bepalingen [waaronder mede begrepen alle
(betalings)verplichtingen] in deze veilingvoorwaarden die bieders/kopers betreffen.

10. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht met een minimuminzet à € 1.500,=. Tot €
2.000,= zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van
minimaal € 250,= ; van € 2.000,= tot € 10.000,= met een verhoging ten opzichte van het
voorgaande bod van minimaal € 500,= vanaf € 10.000,= tot € 20.000,= met een verhoging van
minimaal € 1.000,= per bod. Vanaf € 20.000,= tot € 50.000,= met een verhoging van minimaal €
2.000,= per bod. Vanaf € 50.000,= tot € 100.000,= met een verhoging van minimaal € 5.000,= per
bod en bij € 100.000,= of meer een verhoging van minimaal € 10.000,= per bod.

De veilingmeester bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester het openingsbod verlagen tot aan € 1.000,=. Als daarop geen enkel openingsbod gedaan wordt, is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft
vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

11. Het risico ter zake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddellijk van de
verkoper over op de bieder/koper.

12. De bieder/koper dient onmiddellijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs
een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de bieder/koper hieraan niet voldoet is het
bepaalde in artikel 19 en 20 van overeenstemmige toepassing.

INFORMATIE
13. De Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaalt of een jaarling wordt toegelaten tot de veiling en kan zonder opgaaf van redenen een jaarling weigeren. De Stichting Wolvega
International Yearling Sale bepaalt de catalogusvolgorde en heeft gepoogd de catalogus zo
nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk
te geven van de paarden, zonder de pretentie te hebben volledig te willen zijn.

14. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus
te controleren en ‘de veiling-organisatie’ vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten
of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven
welke wijzigingen en/of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

15. Een veterinaire keuring is verplicht. De paarden dienen te worden gekeurd volgens een door
Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaald protocol. De aanwezige veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen kunnen op de dag van de veiling ter plekke worden ingezien. De inhoud van deze veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen zijn bindend voor ‘de veiling-organisatie’, de verkopers en de bieders/kopers. De te kiezen kliniek is door verkoper zelf in te vullen.

Partners van Stichting Wolvega International Yearling Sale zijn Dierenkliniek Wolvega en Dierenkliniek Emmeloord. Zij bieden de keuring volgens het bovengenoemde protocol aan voor € 250,= exclusief btw. Het keuringsrapport van íeder jaarling dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van de veiling aangeleverd te zijn bij de organisatie op straffe van uitsluiting van het jaarling zonder enige restitutie van kosten en/of inleggeld.

16. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van de veiling-organisatie informatie te
verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid waarbij zij bescheiden dienen te overleggen
waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan deze veiling machtigen de bieders/kopers ‘de
veiling-organisatie’ om informatie in te winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

INSCHRIJVING, KOSTEN , BETALING EN AFLEVERING
17. Het inschrijfgeld bedraagt € 600,= (te vermeerderen met 21% omzetbelasting) en is
verschuldigd bij opgave. Hierna wordt dit ook wel aangeduid met “minimum commissie”.
Verkoper betaalt 5% commissie over de verkoopprijs (te vermeerderen met omzetbelasting).
Verkoper wordt bij inhouding (lees: terugkoop) ook gezien als de koper ; bij terugkoop bedraagt
de commissie dan eveneens 5% (te vermeerderen met 21% omzetbelasting).

18. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld verschuldigd wordt aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale (overeenkomstig het bepaalde in artikel 17) zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 21 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Wolvega International Yearling Sale onder vermelding van de naam van het/de jaarling(en). De verkoper en zijn paard(en) worden pas toegelaten tot de veiling nadat hij bescheiden heeft overlegd waaruit blijkt het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Voor het geval verkoper ondernemer voor de btw is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief 21% omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de 21% omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen.

19. De bieder/koper dient op de veiling over de koopsom een commissie van 5% over de
afgeslagen koopsom (te vermeerderen met 21% omzetbelasting) te voldoen. De koopsom
vermeerderd met 21% omzetbelasting en de commissie vermeerderd met 21% omzetbelasting
maken tezamen het totale aankoopbedrag van het desbetreffende paard, te betalen bij het
secretariaat van de Stichting Wolvega International Yearling Sale, in Euro’s zonder enige korting of
inhouding.

20. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft ‘de veiling-organisatie’ de bevoegdheid
het paard onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet
weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn
bod en een eventuele lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling, aan de
Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De oorspronkelijke bieder/koper heeft
geen aanspraken ingeval van een eventuele hogere opbrengst na herveiling.

21. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met plokgeld.

22. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met trainersprovisie.

23. Slechts met voorafgaande verkregen toestemming van ‘de veiling-organisatie’ heeft de
bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na
deze veiling op de bankrekening van Stichting Wolvega International Yearling Sale dient te zijn
bijgeschreven. De ‘veiling-organisatie’ heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te
onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van ‘de veilingorganisatie’ niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderszins. Ook heeft ‘de veiling-organisatie’ te allen tijde het recht een door haar gegeven toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken indien naar haar oordeel er twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.

24. Betaling aan enig ander dan aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale bevrijdt de
bieder/koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens voornoemde.

25. Contante betalingen met een totaal groter dan € 5.000,= dienen altijd vergezeld te zijn van
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper (paspoort of Europese identiteitskaart)
én een verklaring omtrent de herkomst van deze middelen.

26. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de
algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen is deze van rechtswege in verzuim. De
bieder/koper is dan, naast het overige door hem verschuldigde bedrag, verplicht aan ‘de veilingorganisatie’ een vergoeding te betalen ter grootte van 10% van de koopsom (vermeerderd met 21% omzetbelasting) dit nog vermeerderd met een rente van 1,5 % per maand over het totaal
verschuldigde bedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot het tijdstip van algehele
betaling.

27. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de
algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen heeft ‘de veiling-organisatie’ voorts de
bevoegdheid, zonder ingebrekestelling namens de verkoper én zonder zijn toestemming, de
(ver)koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval wél
jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale gehouden om aan al hun in deze veiling
voorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen voor zover deze een vergoeding aan
de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen.

28. Indien de verkoper en/of bieder/koper in verzuim is/zijn aan zijn/hun betalingsverplichtingen
jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, dan komen alle
(buiten)rechtelijke kosten die de Stichting Wolvega International Yearling Sale daardoor eventueel
maakt voor rekening van eerder genoemde(n).

29. Indien en pas nadat alle (betalings)verplichtingen jegens Stichting Wolvega International
Yearling Sale is/zijn voldaan door zowel verkoper alsmede bieder/koper, dan zal ‘de veilingorganisatie’ uiterlijk één maand daarna de koopsom (minus afdrachten) aan de verkoper
voldoen.

30. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel door de bieder/koper ten
opzichte van de Stichting Wolvega International Yearling Sale is uitgesloten. De Stichting Wolvega
International Yearling Sale is te allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.

AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING
31. Mocht een paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de
veiling kunnen deelnemen, dan dient dit door de verkoper tijdig, schriftelijk én met een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan de Stichting Wolvega International
Yearling Sale te worden medegedeeld, waarna een nader door ‘de veiling-organisatie’ aan te
wijzen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die betreffende
veterinair ter zake is bindend.

32. Indien de verkoper aan (en naar bindend oordeel van) voornoemde veterinair geen c.q.
onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te onderzoeken, of danwel indien het paard
door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dán is de
verkoper in die beide gevallen de in artikel 17 genoemde “minimum-commissie” verschuldigd
plus een boetebedrag van € 2.500,= (te vermeerderen met 21% omzetbelasting) aan de Stichting
Wolvega International Yearling Sale.

AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN
33. Verkopers zijn verplicht hun paarden (op eigen kosten) in een goede veilingconditie op het
veilingterrein aan te leveren. Indien naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ paarden hier
niet aan voldoen, is ‘de veiling-organisatie’ bevoegd deze zelf in veilingconditie te (laten) brengen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de Stichting Wolvega International Yearling Sale te maken kosten voor rekening komen van de desbetreffende verkopers.

34. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem
gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan
over het paard kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen.

35. De bieder/koper dient het door hem gekochte paard uiterlijk de dag ná de veiling om 09.00
uur op eigen kosten van VICTORIA PARK WOLVEGA te hebben verwijderd. Indien de bieder/koper
het paard niet tijdig heeft verwijderd is hij van rechtswege in verzuim. De ‘veiling-organisatie’
heeft dan de bevoegdheid het paard van VICTORIA PARK WOLVEGA te (doen) verwijderen en
elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door (en naar oordeel van) ‘de veiling-organisatie’ te
maken kosten in dat verband voor rekening komen van de voornoemde bieder/koper. Deze
bieder/koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de
schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard ontstaan.

36. De ‘veiling-organisatie’ is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet
geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

STALONDEUGDEN EN GEBREKEN
37. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten,
weven en/of luchtzuigen, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 10 werkdagen na de veiling
Stichting Wolvega International Yearling Sale hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte stellen. Alsdan zal de
Stichting Wolvega International Yearling Sale het paard op een door haar te bepalen locatie
onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de
bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de
aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar het oordeel van die veterinair van
de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake
gemaakte kosten (waaronder de stalling, het transport en de veterinaire kosten) aan de Stichting
Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan de
Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen indien naar het oordeel van die veterinair
geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden.

38. Het bepaalde artikel 37 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard andere
gebreken constateert (anders dan bovenbenoemde stalondeugden) alleen is de uiterlijke termijn
dan 7 werkdagen bij alle andere gebreken; m.u.v. 2 hierna speciaal benoemde gebreken namelijk
cornage = termijn van 6 weken én arthrose = termijn van 8 weken na datum van aankoop. De
Stichting Wolvega International Yearling Sale sluit verder elke aansprakelijkheid uit met
betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen paarden, daaronder tevens de
aansprakelijkheid met betrekking tot osteonchondrotische afwijkingen in de knie- en
spronggewrichten.

39. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 3 dagen na de veiling op
voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden oftewel niet binnen 7 dagen bij
alle andere eventuele gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of  (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of
om een beroep te doen op wilsgebrek.

ONTBINDING EN VERNIETIGING
40. Indien de (ver)koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of
vernietigd, blijven de bieder/koper en de verkoper gehouden aan al hun in deze
veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International
Yearling Sale te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van de Stichting Wolvega
International Yearling Sale betreffen. De (ver)koop kan worden ontbonden of vernietigd met
inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze
veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

AANSPRAKELIJKHEID
41. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. De verkoper vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld in artikel 14.

42. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van deinformatie in het veterinaire rapport, de veterinaire informatie gegeven op het terrein van
VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de veterinaire informatie gegeven tijdens de veiling op
VICTORIA PARK WOLVEGA.

43. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand
aan, tijdens of na afloop van deze veiling door en/of aan personen, goederen of paarden
geleden.

44. De Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ter zake van onder meer paarden geen
verzekering afsluiten ten behoeve van verkopers en event. kopers. Aangezien verkopers en
bieders/kopers geheel voor eigen risico aan deze veiling deelnemen adviseert de veilingorganisatie hen een bedoelde verzekering zelf af te sluiten. Ingeval van dood van het paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel door hemzelf afgesloten verzekering ontvangt, zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale de inschrijfkosten á € 600,= (excl. BTW) aan de betreffende verkoper terugbetalen en aan de betreffende bieder/koper het verschuldigde opgeld terugbetalen. Met voornoemde terugbetaling verleent de Stichting Wolvega International Yearling Sale service aan verkopers en/of bieders/kopers, zonder dat de Stichting Wolvega International Yearling Sale enige aansprakelijkheid erkent en zonder dat verkopers en/of bieders/kopers hieraan nu of in de toekomst rechten kunnen ontlenen.

45. Eenieder die schade toebrengt aan goederen (in eigendom van/gebruikt door) van: VICTORIA
PARK WOLVEGA en/of de Stichting Wolvega International Yearling Sale (en/of personen die voor hen werkzaam zijn) is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De verkopers en/of bieders/kopers en/of andere bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt ; zij vrijwaren ‘de veiling-organisatie’ van iedere aanspraak van derden ter zake daarvan, waaronder mede begrepen andere verkopers en/of andere bieders/kopers en/of andere bezoekers.

46. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de
Europese Unie op verzoek van de verkoper en/of bieder/koper wordt gefactureerd met het BTWnultarief, verplicht deze verkoper en/of bieder/koper zich om in de lidstaat van aankomst van het paard alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.

47. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet
mogelijk blijkt, is de verkoper en/of bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien gewoon sprake zou zijn van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. De verkoper en/of bieder/koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 45 en hij vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale in ieder geval voor alle schade die
voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voornoemde (leverings)voorwaarden.

48. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper. De Stichting Wolvega
International Yearling Sale sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove
schuld van de Stichting Wolvega International Yearling Sale.

CONVERSIE EN GESCHILLEN
49. Indien één of meerdere van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet
rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat
geval treedt in plaats van de bedoelde (oude) niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling in, die met de bedoelde (oude) niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud.

50. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft
gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen
en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te
spreken. In geval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de
veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te continueren.

51. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en
onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te
oordelen over geschillen van andere aard ter zake van de biedingen en gunningen.

52. De rechtsverhoudingen tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkopers en bieders/kopers worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

Scroll naar boven